O jakości kształcenia w Uniwersytecie SWPS

 

Dbałość o wysoką jakość prowadzonych studiów należy do najważniejszych obowiązków każdej uczelni. Wymagania co do jakości studiów i kryteria jej oceny mają różne źródła. Wynikają one z aktów prawnych określających zasady funkcjonowania szkolnictwa wyższego, przede wszystkim ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym regulującej zasady prowadzenia studiów, Deklaracji Bolońskiej ustanawiającej Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego, sprzyjający mobilności studentów, absolwentów i pracowników uczelni, oraz Krajowych Ram Kwalifikacji wprowadzających systematyzację efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Istotną rolę w ustanawianiu standardów jakości studiów odgrywają aspiracje i cele samych uczelni wyrażane w strategiach ich rozwoju i innych dokumentach określających zasady ich funkcjonowania.

Celem wiodącym Uniwersytetu SWPS jest zapewnienie studentom nowoczesnego, wszechstronnego wykształcenia przygotowującego do zdobycia dobrej pozycji na rynku pracy, jak najlepszego wykonywania wybranego zawodu oraz dalszego zawodowego rozwoju. Ważnym celem jest także umożliwienie studentom szerokiego dostępu do wiedzy o świecie i zdobywania doświadczeń społecznych, które przyczynią się do ich sukcesu w różnych, nie tylko związanych z pracą zawodową, obszarach życia. Dlatego obok dbałości o jak najwyższy poziom nauczania kładziemy nacisk także na to, aby panujące w naszym środowisku relacje i warunki studiowania sprzyjały aktywności studentów, twórczej realizacji zainteresowań, umacnianiu nastawienia na współpracę i porozumienie się z innymi ludźmi. Cele te są wdrażane poprzez działanie stale ulepszanego Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością Studiów (WSZJS) oraz ugruntowywanie kultury jakości, na którą składają się wartości i dobre praktyki obecne w codziennej pracy uczelni. 

W zarządzaniu jakością stawiamy na udział i współpracę wszystkich jednostek uczelni prowadzących oraz wspierających studia, a także interesariuszy zewnętrznych, zwłaszcza pracodawców. Cenimy wkład i zaangażowanie naszych pracowników, studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych i absolwentów wszystkich rodzajów prowadzonych przez Uniwersytet SWPS studiów, których zapraszamy do stałego wspólnego myślenia o jakości studiów, a także do aktywnej pracy w strukturach Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością Studiów i przy realizowanych w jego ramach projektach.